Развитие на маркетинга в България

Маркетингът е правилното познаване на пазара, на съвременните тенденции.

Той навлиза в България между Ісв.в. и ІІсв.в. главно чрез съставките си реклама, спонсорство. В теоретичен план има публикации, свидетелстващи за влияние на немската, а не на американската школа. В една публикация се говори за маркетинга като пазарна политика как да се организира пласмент и продажба. Маркетингът се развива като функция вътре-стопанските процеси.

През 2-рата и края 60-те: две направления в маркетинга:

  • практиката на външно-търговските предприятия: те се опитват да създадат среда за маркетинга; експортен маркетинг понятие “комплексна пазарна даденост”. Известна либерализация на стопанските процеси в България, затопляне на отношенията Изток-Запад. Маркетингът в теоретичен план има отношение към икономическите процеси.
  • 1975г.: за първи път се преподава маркетинг в университетите, пишат се книги по темата. Маркетингът отново се свързва с външно-стопанската дейност.

В момента – два модела на маркетинга в България:
1. Моделът на чуждестранните компании:  маркетингът като концепция за управление. Те дават модел как се прави маркетинг и дават пример на останалите (български) фирми;

2. Моделът на българските фирми: в сферата на обръщението, не се прилага маркетинг по отношение на производство, иновации; вече се налага включването на маркетинга в инвестиционните програми.
Западни фирми: продукт/услуга, цени и канали на реализация, реклама.
Български фирми: канали на реализация, цени и реклама, продукт.
Българските фирми разчитат на каналите на реализация, а не на самия продукт. Подценява се ролята на маркетинговите проучавния за статистика на повишените разходи за реклама.

Всички звена, свързани с дейността на фирмата, участват във формирането на конкурентно предимство. VAR (value added reseller): продавач, който прибавя с действията си към конкурентното предприемачество (според М.Портър).

Теория на Портър: има 3 вида стратегии:
1) базирана на лидерство в разходите (ниски цени);
2) диференциация: притежаване на интелектуална собственост;
3) стратегия на пазарната ниша. Тези три стратегии са относително нови.