Маркетингът съобразно пазара

Маркетингът е организация на цялостната дейност на фирмата съобразно пазара. Той цели да се увеличи печалбата чрез намаляване на риска чрез по-добра информационна осигуреност, увеличаване на изгодата чрез непрекъснато намаляване на информационната асиметрия и оттук намаляване на риска. Тотално обхващане на дейността на фирмата съобразно пазара, а не само в последния етап. Маркетингът е реакция спрямо пазара. Той има подчертана антирискова насоченост.
Инвестиции: преди да се вземе решение в какво да се инвестира, трябва да се направи маркетингово проучване, което е обосновка за целесъобразност на едно инвестиционно решение (документ).

Иновации:
маркетингово проучване за конкретните изисквания на индивидуалния или колективния потребител за изделието; маркетингова програма за това как ще се реализира изделието.
Производство: система за качество, управление на тоталното качество, маркетингът присъства чрез организацията на производството , чрез системата входящ и изходящ контрол.

Реализация: подходящ подбор на формите, методите, пътищата на реализация, чрез контакта с подходящия потребител, чрез системата обслужване на клиента.

Производствено ориентирана концепция: това, което се произвежда, веднага се реализира; обръща се внимание на качеството на продукта (щом нещо е качествено, то непременно ще се продава).

Търговско: основното е стоката да бъде продадена без значение дали потребителят ще я хареса, дали ще се върне отново при продавача.

Съвременен маркетинг = социален маркетинг: основната цел е да бъдат задоволени нуждите на клиентите.
Трудности/бариери за успех на изделието:
-силно конкурентен пазар със задоволени клиенти;
-силно динамичен пазар;
-ненавременно представяне на изделието
Политиката на обслужване на клиента включва:
- въпроси, свързани със системата от дейности, които фирмата предлага на клиентите си като обслужване;
- форми и методи, чрез които фирмата предлага обслужване и организацията им.

Обслужване: система от дейности с незадължителен характер с оглед ефективното потребление на изделията. Цел: задоволяване на клиента, но и допълнителни приходи. Обслужване на клиента се прилага независимо дали това са машини, химични  торове, стоки за широко потребление.

Форми:
консултация, информация, ремонти, доставка на резервни части, техническо обслужване. Фирмите могат да предлагат персонифицирано (когато клиентът ползва услугите на сервиз) и неперсонифицирано (когато клиентът получава справочници как да се справи с проблема) обслужване.
Предпродажбено: консултации, обосновка как машината ще свърши работа (техническо консултиране). Следпродажбено: масово, след извършването на продажбата.

Цели, които се преследват:
-осигуряване на бързо, качествено обслужване;
-приходи;
-подбор и обучение на сервизните техници.
Форми и методи на обслужване:
-обслужване и в гаранционния, и извън гаранционния срок;
-може да бъде предадено на друга фирма;
-рядко е възможно техническото обслужване да се предостави на самия клиент и тогава се предоставя на специализиран сервиз за обслужване, осигурен от фирмата. Като политика обслужването е подчинено на продуктова политика, то е част от продуктовия микс, с възможност за позициониране.

Част от проблемите са свързани със сертифицирането на фирмите.
ISO: International Standard Organisation (Женева): чрез въвеждане на еднакви стандарти за производство, предлагане и т.н. да се премахнат част от нетарифните търговски ограничения.
EN ISO: European Norm ISO: важи за всички промишлени изделия.
GMP: General Manufacturing Praxis: за фарамцевтични изделия.