Нормативни изисквания и промишлени стандарти

Потребителят очаква и изисква безопасни хранителни продукти.

Правителствата полагат грижи за това, като включват в законовите разпоредби редица изисквания, които трябва да се изпълняват от всяка фирма, желаеща да оперира в хранително-вкусовата промишленост. Фирмите, желаещи да продават на тези пазари, трябва да отговарят на вътрешните стандарти на съответната страна. Нарастващото хармонизиране на стандартите е процес, който ще улесни търговията.
Промишлеността също се отзовава на тези тенденции чрез разработването на редица системи за управление и експлоатация. Когато се прилагат, тези системи повишават способността на фирмата последователно да произвежда безопасни хранителни продукти с неизменно качество.

I) Законодателство, международни договори и стандарти:
а) Споразумение за мерките за санитарен и фитосанитарен контрол - Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement (SPS) е споразумение по линия на Световната търговска организация (СТО), което признава правото на държавите да прилагат закони, защитаващи храните, фуража и растенията. Всички проби/изследвания трябва да са на солидна научна основа. Всички страни се насърчават да възприемат международни стандарти за изследване.

б) Споразумение за техническите бариери в търговията - Agreement on Technical Barriers Trade (TBT) е споразумение по линия на СТО, което подсигурява, че предписанията по отношение на етикетирането, опаковката, аналитичните процеси, процедурите за оценка и други не се превръщат в пречки пред търговията.

в) Комисия Кодекс Алиментариус - Codex Alimentarius Commission (съкр. Codex -КОДЕКС) e международна организация, която установява стандарти за стоките и общи стандарти, които да се прилагат при производството на храни. Стандартите КОДЕКС са възприети от следните търговски блокове: Европейски съюз, Северноамериканско споразумение за свободна търговия (NAFTA), Азиатско тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC) и Южен общ пазар(MERCOSUR).

За подробна информация вижте:

  • Публикации по темата
  • Свържете се с БАРДА, ИАНТ, БТПП, АМСП, БСК

г) Европейска администрация по безопасност на храните: Основан през 2002 г., този орган е отговорен за управлението на законодателството, свързано с безопасността на храните в ЕС.

За по-подробна информация:

  • Интернет страницата на Администрацията: www.efsa.eu.int
  • Свържете се с ИАНТ, БАРДА, БТПП, АМСП, БСК

д) Органични храни: Тези храни се произвеждат чрез прилагането на практики за органично земеделие (без изкуствени торове, без пестициди и т.н.). Изисква се процедура за сертифициране на производството, за да се увери клиентът, че продуктът отговаря на стандартите за органично производство. За съжаление, по време на съставянето на това Ръководство няма международно признати стандарти за органично производство. Производителите ще трябва да се съобразяват с приложимите наредби и изисквания на страната, в която искат да изнасят.
“Кодекс Алиментариус” установява някои принципи, по които има консенсус между редица страни.

Международната федерация на движението за органично земеделие (International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) е международно сдружение с членове в 103 страни и също може да бъде източник на информация.

За допълнителна информация:

  • Документ на КОДЕКС: “Насоки за производството, преработката, обозначаването и пласмента на органично произведени храни” (”Guidelines for the production, processing,
  • labeling and marketing of organically produced foods”), който може да бъде открит на Интернет страницата: www.codexalimentarius.net/ (проследете връзката към “специализирани публикации”)
  • Интернет страницата на Международната федерация на движението за органично земеделие: www.ifoam.org
  • Интернет страницата на Европейския съюз: www.europa.eu.int/index_en.htm (проследете връзката “Дейности” и после Европейскя комисия, Земеделие и органично фермерство)

е) Друго законодателство: Всички страни имат закони и наредби, регулиращи вноса на храни и хранителни продукти. Проверете за страната, към която сте се насочили, в ранен етап от процеса на планиране на износа.

Полезни контакти:
а) ИАНТ, БАРДА, БТПП, АМСП, БСК.
б) Посолството, търговското представителство или консулството на България в съответната страна.
в) Посолството или търговското представителство на съответната страна в България.