Вътрешен анализ (SWOT анализ)

Вътрешен анализ: Силни страни, слабости, възможности и заплахи (SWOT анализ)

Този анализ е важна самооценка на вашата фирма по отношение на настоящите силни страни, слабости, възможности и заплахи. Този задълбочен преглед трябва да обхваща всяка основна област от дейността на фирмата, за която сте идентифицирали цел на това ръководство.
Анализът на силните страни и слабостите разглежда вътрешни въпроси. Анализът на възможностите и заплахите разглежда външни въпроси.
Резултатите на този анализ ясно ще покажат областите, в които фирмата е готова за износ и областите, в които има нужда от подобрения. Много е важно оценката на вашата дейност да бъде възможно най- безпристрастна и честна. Ще бъде сериозна грешка на този етап да преувеличавате силните страни и възможностите и да омаловажавате слабостите и заплахите.

Помнете, че ще вземате важни стратегически бизнес решения, базирани на този анализ. Например, може да се наложи да направите капиталовложения за коригиране на слабости, идентифицирани в производствения ви план.

Примери от анализ на силни страни, слабости, възможности и заплахи:
а) Силни страни:
- SWOT - Strengths, Weakness, Opportunities and Threats
- Маркетинг: Маркетинговият ни мениджър говори немски (Германия е наш целеви пазар) -  производство: разполагаме с модерна, ефикасна и икономична производствена база.

б) Слабости:
- Финанси: Счетоводната ни система не предоставя точна информация за калкулиране на себестойността на единица продукция.
- Човешки ресурси: никой от служителите няма опит на експортния пазар

в) Възможности:
- Конкуренция: Основният ни конкурент има много по-високи транспортни разходи - маркетинг: Митата върху нашите продукти на немския пазар ще бъдат намалени в рамките на следващата година

г) Заплахи:
- Конкуренция: Нов конкурент с ефективно предприятие се насочва към същия пазар - външни: Правителството налага нови стриктни стандарти за опазване на околната среда, които ще доведат до високи разходи за спазване на същите.

Като разгледате силните страни, слабостите, възможностите и заплахите във всяка област, за която сте установили цел, ще започне да се изяснява една обща картина, която ще ви помогне да определите как да използвате наличните си ресурси, от какви нови ресурси се нуждаете и къде да концентрирате бизнеса си, за да постигнете най-добрите резултати.
Помнете, че трябва да се погрижите самооценката ви да бъде точен и честен анализ на текущата ви дейност. Ако не сте сигурни в това, повторете процеса, за да видите дали все още изглежда безпристрастен и точен.