Маркетинг

Маркетингът е проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки. Маркетингов отдел в учреждение или фирма се занимава с възможността за пласиране на продукцията.

В съвременната теория и практика синоними на маркетинг микса са "маркетингови средства", "маркетинговии елементи", "маркетингов комплекс". Особено популярно е наименованието "4Р" от първите букви на английските думи:

  • Product /продукт/;
  • Price /цена/;
  • Place /пласмент, дистрибуция/;
  • Promotion /комуникация, промоция/


Как се определя разпределението и големината на бюджета ?
Маркетингът е проучване на пазара - за пускане на нов продукт, за утвърждаване позициите на вече същестсвуваща стока или услуга или за намиране на пазар ( купувачи ) на вече излязъл на пазара продукт.

Подобно на 4Р в маркетинга съществуват и 4С и 7S - това са все елементи на маркетинга свързани със създаването и реализирането на даден продукт. Маркетинг миксът служи като основа при:
разработването, избора и реализацията на мапкетинговата стратегия;
разработването и използването на маркетинговите планове;
разпределението на средствата от маркетинговият бюджет по видове дейности;

На всеки от съставните елементи на маркетинг микса съответства политика /стратегия и тактика/:

  • продуктова /стокова/ политика;
  • ценова политика;
  • пласментна политика;
  • комуникационна политика.


Дефиниции
Маркетинг - управленска функция за оптимизиране на връзката "търсене - предлагане" и за проявлението и на пазара; вид стопанска дейност за извършване на специализирани пазарни проучвания, разработки и за предоставяне на консултански услуги. Бива пасивен - отговарящ на пазара, и активен - въздействащ на пазара; за инвестиционни, хранителни и промишлени стоки, за интелектуални продукти и услуги.

"Маркетинг е практиката за разбирането на нуждите и желанията на клиентите, откриването или създаването на продукти/услуги които отговарят на тези нужди и желания,комуникирането на тази информация междувътрешно в организацията която трябва да създаде и достави този продукт/услуга и външно към клиентите за които те са предназначени, така че те ще ги желаят и закупят." -'Маrketing express' - John Mariotti

Цел
"Целта на маркетинга е да направи продаването свръхобилно. Целта на маркетинга е да разбере потребителя толкова добре, че продуктът и услугата да му паснат така, че сами да се продават. В идеалния случай маркетингът трябва да доведе до потребител, който е готов да купи"
Питър Дракър

"Маркетинг е система от функции на управление, чрез която се организира и направлява съвкупността от дейности, свързани с оценяването на покупателната способност на потребителите, с нейното превръщане в реално търсене на определена стока или услуга, а също и с придвижването на тази стока или услуга към купувача или крайния потребител, за да се постигне определена печалба или някаква друга цел на фирмата."

Определение на английския Институт по маркетинг от 1965 г., прието от междудържавната Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Американската маркетингова асоциация предлага следната управленска дефиниция/1985г/:"Маркетингът е процес на планиране и изпълнение на концепция, ценообразуване, лансирането на идеи, стоки и услуги, за да се създаде размяна, която ще задоволи индивидуалните и организационните цели".

"Управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане на основните маркетингови понятия за избор на целеви пазари и привличане, задържане и увеличаване на броя на потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента."
Филип Котлър